PRAVIDLA SOUTĚŽE - PODZIMNÍ 80'

1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže o 1xKaiserovu prosklenou 80 v elektrickém provedení a dále 100 balíčků výher v hodnotě 100 000 Kč (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

2. Pořadatelem soutěže je KAISER COMPANY s.r.o. se sídlem v Brně, Svitavská 834/29 PSČ 614 00, IČO 458 05 105, vedená u Městského soudu v Brně pod sp.zn. C 98747 (dále jen “pořadatel)”.

3. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se službami třetích stran a pořadatel za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli, tj. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoli třetím stranám.

4. Účastníkem soutěže se může stát fyzická nebo právnická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která nenakupuje poprvé a která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

5. Účastníkem soutěže se stává stálý zákazník, který v období průběhu soutěže nakoupí příslušenství k udírnám v min. hodnotě 500 Kč. Hodnota objednávky nezohledňuje dopravu a další poplatky spojené s doručením zásilky.

5. Soutěž probíhá v období od 19.8. 2022 do 15.9. 2022 půlnoci – tedy 0:00.

7. Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže.

8. Informace o výhře v soutěži bude Pořadatelem zaslána elektronicky na e-mailovou adresu výherce, a to nejpozději dne 30.9.2022, nedohodne-li se Pořadatel s výhercem jinak. Výherce výher budou vyzváni k předání výhry osobně, nedohodnou-li se obě strany jinak.

9. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherce též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení §21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. Občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.

V Brně dne 19. 8. 2022 Pravidla soutěže KAISER COMPANY s.r.o.