OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI KAISER COMPANY s.r.o.

 

Prodávajícím dle těchto obchodních podmínek je společnost:

KAISER COMPANY s.r.o.

IČO 458 05 105

DIČ CZ45805105

se sídlem Brno, Svitavská 834/29, PSČ 614 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno oddíl C, vložka 98747

Telefon +420 601 123 321

E-mail: kaiser@udirny.cz

Bankovní spojení: 282840955/0300

1. Použití obchodních podmínek

Ustanovení těchto obchodních podmínek se použijí na veškeré závazky vzniklé ze smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na stránkách www.udirny.cz

Tyto obchodní podmínky platí jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele, přičemž právní vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě, že kupujícím je spotřebitel, právní vztahy se řídí také ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě jakéhokoliv rozporu obchodních podmínek se zákonnou právní úpravou na ochranu spotřebitele, má přednost zákonná úprava a práva spotřebitele nemohou být obchodními podmínkami nijak krácena.

2. Kupní smlouva

Vystavením zboží v internetovém obchodu nečiní prodávající žádnou závaznou nabídku na uzavření smlouvy. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy neuplatní.

Kupní smlouva se uzavírá s odkládací podmínkou úplného uhrazení kupní ceny.

Postup při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu je následující:

a) Kupující učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu.

b) Prodávající potvrdí obdržení objednávky kupujícímu e-mailem.

c) Prodávající potvrdí přijetí objednávky (akceptuje objednávku) kupujícímu e-mailem.

d) Zaplacením kupní ceny včetně nákladů na dopravu nabývá kupní smlouva účinnosti.

Prodávající adresuje všechny úkony vůči kupujícímu na kupujícím zadanou e-mailovou adresu.

Kupující dokončením a odesláním objednávky stvrzuje, že si přečetl a je seznámen s těmito obchodními podmínkami a se zásadami ochrany osobních údajů a že s nimi bez výhrady souhlasí.

3. Předmět prodeje

Předmětem prodeje jsou udírny, příslušenství k udírnám a potřeby pro uzení uvedené na www.udirny.cz

4. Kupní cena

Kupní cena zboží včetně DPH je uvedena na www.udirny.cz.

V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na dopravu, které hradí kupující.

5. Objednávky

Zboží lze objednávat výlučně prostřednictvím e-shopu www.udirny.cz

Kupující není povinen se v e-shopu registrovat.

6. Platební podmínky

Kupující je povinen kupní cenu uhradit před dodáním zboží, a to takto:

    • dobírkou (způsob úhrady "DOBÍRKU"),
    • předem bankovním převodem, při osobním odběru v hotovosti nebo platební kartou (způsob úhrady "FAKTURA PŘEDEM"),
    • online platební kartou (způsob úhrady "ONLINE PLATEBNÍ KARTOU”)

7. Dodací podmínky

Zboží je možné vyzvednout osobně zdarma v provozovně prodávajícího na adrese Budín 170, Křižanov, PSČ 59451 a to v době od pondělí do pátku 8:00 hod. do 14:00 hod. nebo zvolit způsob doručení prostřednictvím dopravců  - GEIS CZ s.r.o., General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. a Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

Zboží je možné dodat pouze na adresu v České republice a cena dopravy činí v závislosti na váze zásilky 99 - 290 Kč vč. DPH 

Náklady na dopravu hradí kupující.

Při objednání více jak 10 ks zboží lze sjednat dohodou stran individuální přepravní podmínky.

Po vyřízení objednávky bude kupujícímu odeslán informační e-mail o tom, že:

    • zboží je nachystáno k vyzvednutí v provozovně na adrese Budín 170, PSČ 59451, Křižanov, a to po dobu 7 pracovních dnů. V případě, že zákazník zboží v této době nevyzvedne, objednávka bude stornována.
    • zboží bylo předáno dopravci k expedici.

Obvyklá dodací doba je 5 dnů od objednání zboží, v případě platby převodem od úhrady kupní ceny zboží.

V případě, že objednané zboží není skladem, prodávající informuje kupujícího o pravděpodobné době dodání zboží.

Prodávající neodpovídá za pozdní dodání zboží způsobené dopravcem či kupujícím.

8. Reklamace

Záruční doba pro spotřebitele činí 24 měsíců.

Záruční doba pro podnikatele činí 12měsíců.

Zboží je kupující povinen reklamovat písemně a doručit na adresu Budín 170, Křižanov, PSČ 59451

Odpovědnost za vady zboží a práva z vadného plnění se řídí obecně závaznou právní úpravou vyplývající z občanského zákoníku. Jedná se zejména o ust. § 2099 až § 2117, a dále ust. § 2158 až § 2174.

Reklamace bude vyřízena ve lhůtě 30 dnů a kupující bude o vyřízení reklamace informován e-mailem.

V případě neoprávněné reklamace hradí náklady na vrácení zboží prodávajícímu kupující.

Za škodu vzniklou při přepravě zboží odpovídá dopravce a uplatnění vad zboží se řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

9. Odstoupení od smlouvy

Kupující (spotřebitel) má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to do 30 dnů od převzetí zboží.

Prodávající výslovně upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy kupující nese náklady na vrácení zboží a je povinen zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení.

Kupní cena zboží bude kupujícímu vrácena do 14 dnů od převzetí zboží nebo prokázání o jeho odeslání.

Další podmínky a práva a povinnosti související s právem na odstoupení ve lhůtě 30 dnů, jak vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku, jsou obsažena ve vzorovém poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy, zpracovaném dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., které jsou obsaženy v příloze těchto obchodních podmínek a tvoří jejich nedílnou součást.

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává informace o kupujících v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  a dalšími obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů kupujících jsou upraveny v samostatném dokumentu, který je přílohou těchto obchodních podmínek, tvoří jejich nedílnou součást a použijí se na veškeré závazky vzniklé ze smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na stránkách www.udirny.cz

11. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Právní vztahy a veškeré závazky vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právním řádem České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi výrobků a s vyloučením kolizních ustanovení.

Případné soudní spory vedené v souvislosti se závazky vzniklými mezi kupujícím a prodávajícím budou rozhodovány u příslušného soudu České republiky.

Ve sporech mezi podnikateli strany sjednávají pro všechny spory v nichž je věcně příslušný okresní soud, příslušnost Městského soudu v Brně, a ve věcech, ve kterých rozhoduje krajský soud, příslušnost Krajského soudu v Brně.

12. Účinnost

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12.11.2018 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Zpět do obchodu